Neuheiten

Cardamom NP BASILUR
7,90 € 6,32 €
Ginger BASILUR
4,00 € 3,20 €
Lemon & Lime BASILUR
4,00 € 3,20 €
Masala Chai NP BASILUR
7,90 € 6,32 €
Matcha Mint TIPSON
4,50 € 3,60 €
Moringa Ginger TIPSON
4,50 € 3,60 €
Moringa Lemon TIPSON
4,50 € 3,60 €
Moringa Mango
4,50 € 3,60 €
Moringa Tumeric TIPSON
4,50 € 3,60 €
Moroccan Mint BASILUR
4,00 € 3,20 €
Tea House NP BASILUR
7,90 € 6,32 €
Uva 100-er BASILUR
9,00 € 7,20 €
White Tea NP BASILUR
7,90 € 6,32 €

Besucher: